Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství J. E. Purkyně v Brně. Vědecko-výzkumné činnosti se začal věnovat v Ústavu pro výzkum výživy v Praze Krči. Zaměřoval se na problematiku nutriční hematologie, kde získal titul doktora lékařských věd.

Od roku 1975 je docentem Vnitřního lékařství na 3. LF UK. V odborné a publikační oblasti se věnuje výživě. Publikoval přes 100 původních prací, z toho třetinu v renomovaných zahraničních časopisech. Přednáší na celostátních a mezinárodních kongresech. Je autorem či spoluautorem více než 10 monografií.

Na lékařské fakultě UK se věnuje výuce lékařů, je expertem ministerstva zdravotnictví pro oblast dietologie, pracuje ve výboru pracovní skupiny pro dietologii Společnosti pro klinickou výživu JEP.

 

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.

Vědec a výzkumník